Đề số 20

  • 1773 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2;3;1),B(0;1;2) . Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của đường thẳng AB?

Xem đáp án

Ta có AB=(2;4;1)  là 1 vectơ chỉ phương của đường thẳng AB, do đó đáp án A  không phải là đường thẳng AB.


Câu 2:

Hàm số y=x4+2x21  đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: y'=4x3+4x=4x(x2+1).

y'>04x>0x>0.

Vậy hàm số y=x4+2x21  đồng biến trên khoảng (0;+).


Câu 3:

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ?

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án C

Đồ thị hàm số có TCĐ x=x0<0  Loại đáp án A và B vì hai đồ thị hàm số ở đáp án A và B có đường TCĐ x=1.

Đồ thị hàm số đi qua điểm  với  Loại đáp án D vì đồ thị hàm số y=2x+1x+1  đi qua điểm (12;0).


Câu 4:

Trong không gian với hệ tọa độ (O;i;j;k) , cho u=2ij+k  . Tính |u| .

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: u=2ij+ku=(2;1;1)|u|=22+(1)2+12=6.


Câu 5:

Tổng tất cả các giá trị nghiệm của phương trình log3(x2+x+3)=2  là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: log3(x2+x+3)=2x2+x+3=9x2+x6=0[x=2x=3.

Vậy tổng tất cả các giá trị nghiệm của phương trình log3(x2+x+3)=2  2+(3)=1 .


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận