Câu hỏi:

07/01/2020 24,031

Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 học sinh theo một hàng dọc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ 1 đội văn nghệ gồm 5 nam và 8 nữ cần lập 1 nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Xác suất để trong 4 người được chọn đều là nam bằng

Xem đáp án » 07/01/2020 31,550

Câu 2:

Số cách sắp xếp 6 học sinh vào một bàn dài có 10 chỗ ngồi là:

Xem đáp án » 07/01/2020 26,356

Câu 3:

Một hộp có 4 bi đỏ, 3 bi xanh, 2 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 bi. Tính xác suất để 3 bi lấy ra có ít nhất một bi đỏ.

Xem đáp án » 07/01/2020 17,577

Câu 4:

Một hộp chứa 15 qưả cầu gồm 7 quả cầu màu đỏ và 8 quả cầu màu xanh. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất đế chọn được hai quả cầu cùng màu.

Xem đáp án » 07/01/2020 14,602

Câu 5:

Một lớp học có 30 học sinh gồm có cả nam và nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để tham gia hoạt động của Đoàn trường. Xác xuất chọn được 2 nữ là 1 nam là 52145. Tính số học sinh nữ của lớp.

Xem đáp án » 07/01/2020 7,665

Câu 6:

Một tổ có 8 học sinh. Có bao nhiêu cách chọn 3 bạn để làm các công việc trực nhật: quét lớp, lau bảng, đ rác (mỗi bạn làm một công việc)?

Xem đáp án » 07/01/2020 5,857

Bình luận


Bình luận