Câu hỏi:

09/01/2020 5,262

Trong các giới hạn sau giới hạn nào bằng 0 ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức lim 2n-1n+2  bằng

Xem đáp án » 09/01/2020 9,594

Câu 2:

lim (20202019)n bằng

Xem đáp án » 09/01/2020 9,460

Câu 3:

Biết limx-1f(x) =4 và I = limx-1f(x)(x+1)4 Khi đó.

Xem đáp án » 08/01/2020 9,398

Câu 4:

lim(20182019)nbằng

Xem đáp án » 09/01/2020 6,621

Câu 5:

Cho a và b là các số thực khác 0. Tìm hệ thức liên hệ giữa a và b để

limx2(ax2-6x+8-bx2-5x+6) là hữu hạn

Xem đáp án » 09/01/2020 6,536

Câu 6:

Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng - ?

Xem đáp án » 08/01/2020 6,381

Câu 7:

Tính limx08+x23-2x2

Xem đáp án » 08/01/2020 5,493

Bình luận


Bình luận