Câu hỏi:

20/07/2022 443

Este X hai chức, mạch hở, tạo bởi axit malonic (HOOC−CH2−COOH) với hai ancol no, mạch hở, đơn chức. Este Y ba chức, mạch hở, tạo bởi ancol no, mạch hở ba chức với một axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm X và Y cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc) thu được 6,048 lít CO2 (đktc). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,09 mol A cần vừa đủ 84 ml dung dịch NaOH 2,5M thu được hai muối (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và a gam hỗn hợp Z gồm ba ancol. Giá trị của a là

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23.)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Theo bài ra: kX = 2; kY = 6 (với k là độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ).

- Xét phản ứng thủy phân 0,09 mol A:

Gọi số mol X và Y trong 0,09 mol A lần lượt là x và y mol. Ta có hệ phương trình:

x+y=0,092x+3y=0,21x=0,06y=0,03

Vậy 2 muối thu được là: NaOOC – CH2 – COONa (0,06 mol) và CH2 = CH – COONa (0,09 mol).

- Xét phản ứng đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A:

Từ phản ứng thủy phân xác định được nX = 2nY.

Đặt số mol Y là a mol Số mol X là 2a mol;

Đặt số mol nước sinh ra là b mol;

Ta có hệ phương trình:  nCO2nH2O=(kX1)nX+(kY1)nY4nX+6nY+2nO2=2nCO2+nH2O

7a+b=0,2714ab=0,06a=0,01b=0,2

Bảo toàn khối lượng:

mA = 0,27.44 + 0,2.18 – 0,3.32 = 5,88 gam.

Cứ 3a mol A (0,03 mol) tương đương với 5,88 gam A;

Vậy 0,09 mol A tương đương với 5,88.3 = 17,64 gam A.

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng thủy phân có:

mancol = a = 17,64 + 0,21.40 – (0,06.148 + 0,09.94) = 8,7 gam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vận tốc của vật rơi tự do phụ thuộc vào thời gian được biểu diễn theo dạng đồ thị nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 1,296

Câu 2:

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 20 mH và tụ điện điện dung C. Trong mạch đang dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện          i = 0,2cos(2.103t) (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ dòng điện cực đại thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng

Xem đáp án » 20/07/2022 1,249

Câu 3:

Người ta thực hiện thí nghiệm tách tim ếch nguyên vẹn ra khỏi lồng ngực của nó và cho vào dung dịch sinh lí (dung dịch Ringer) được cung cấp đủ ôxi và giữ ở nhiệt độ thích hợp. Dự đoán và giải thích nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 20/07/2022 967

Câu 4:

Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaOH thu được dung dịch A. Đồ thị mô tả sự thay đổi pH của dung dịch A vào thể tích dung dịch HCl được thêm có dạng là

Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaOH thu được dung dịch A. Đồ thị mô tả sự thay đổi pH của dung dịch A vào thể tích dung dịch HCl được thêm có dạng là (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/07/2022 794

Câu 5:

Trong một thí nghiệm về dao động, ta treo một vật nặng vào đầu dưới của lò xo nhẹ và kích thích cho hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào điểm treo biến đổi theo thời gian như hình vẽ bên. Lấy g = 10 m/s2. Khối lượng của quả nặng là:

Trong một thí nghiệm về dao động, ta treo một vật nặng vào đầu dưới của lò xo nhẹ và kích thích cho hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào điểm treo biến đổi theo thời gian như hình vẽ bên. Lấy g = 10 m/s2. Khối lượng của quả nặng là:  (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/07/2022 765

Câu 6:

Tế bào của cơ thể sinh vật nào sau đây không chứa các bào quan có màng bao bọc?

Xem đáp án » 20/07/2022 744

Câu 7:

Laze không được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 714

Bình luận


Bình luận