100 câu trắc nghiệm Từ đồng nghĩa cơ bản (P1)

  • 6658 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

I didn’t think his the comments were very appropriate at the time.

Xem đáp án

Đáp án D.

appropriate = suitable (a) thích hợp


Câu 2:

GCSE are not compulsory, but they are the most common qualifications taken by students.

Xem đáp án

Đáp án A.

compulsory = required (a) bắt buộc, được yêu cầu


Câu 3:

I received housing benefit when I was unemployed.

Xem đáp án

Đáp án C.

unemployed = out of work (a) thất nghiệp


Câu 4:

The related publications are far too numerous to list individually.

Xem đáp án

Đáp án A.

numerous = much (a) nhiều


Câu 5:

The teacher gave some suggestions on what would come out for the examination.

Xem đáp án

Đáp án D.

suggestion = hint (n) lời gợi ý


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận