Bài tập chuyên đề Toán lớp 4 Dạng 2: Kĩ thuật tính và quan hệ giữa các thành phần của phép tính có đáp án

  • 238 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Khi cộng một số tự nhiên có 4 chữ số với một số tự nhiên có 2 chữ số, do sơ suất một học sinh đã đặt phép tính như sau:

Khi cộng một số tự nhiên có 4 chữ số với một số tự nhiên có 2 chữ số, do sơ suất một học sinh (ảnh 1)

Hãy cho biết kết quả của phép tính thay đổi như thế nào?

Xem đáp án

Khi đặt phép tính như vậy thì số hạng thứ hai tăng gấp 100 lần. Ta có Tổng mới = SH1 + 100 × SH2

      = SH1 + SH2 + 99 × SH2

      = Tổng cũ + 99 × SH2

Vậy tổng mới tăng thêm 99 lần số hạng thứ hai.


Câu 2:

Khi nhân 1 số tự nhiên với 6789, bạn Mận đã đặt tất cả các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng nên được kết quả là 296 280. Hãy tìm tích đúng của phép nhân đó.  

Xem đáp án

Khi đặt các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng tức là bạn Mận đã lấy thừa số thứ nhất lần lượt nhân với 9, 8, 7 và 6 rồi cộng kết quả lại.

Do 9 + 8 + 7 + 6 = 30 nên tích sai lúc này bằng 30 lần thừa số thứ nhất.

Vậy thừa số thứ nhất là : 296 280 : 30 = 9 876.

Tích đúng là:

9 876 × 6 789 = 67 048 164


Câu 5:

Hai số thập phân có tổng bằng 55,22; Nếu dời dấu phẩy của số bé sang trái 1 hàng rồi lấy hiệu giữa số lớn và nó ta được 37, 07. Tìm 2 số đó.

Xem đáp án

Khi dời dấu phẩy của số bé sang trái 1 hàng tức là ta đã giảm số bé đi 10 lần.

11 lần số bé mới là :

55,22 – 37,07 = 18,15

Số bé là:

18,15 : 11 × 10 = 16,5

Số lớn là:

55,22 – 16,5 = 38,2

Đáp số: Số lớn: 38,2; số bé: 16,5.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận