Bài tập chuyên đề Toán lớp 4 Dạng 5 : Các bài toán về điền chữ số vào phép tính có đáp án

  • 266 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm chữ số a và b, biết: 1ab¯×126=201ab¯.

Xem đáp án

1ab¯ × (125 + 1) = 2 000 + 1ab¯ (cấu tạo số)

1ab¯ × 125 + 1ab¯ = 2 000 + 1ab¯ (nhân một số với một tổng)

1ab¯ × 125 = 2 000 (hai tổng bằng nhau cùng bớt đi một số hạng như nhau)

1ab¯ = 2 000 : 125 = 160

160 × 125 = 20 160

Vậy a = 6; b = 0.


Câu 2:

Điền các chữ số vào dấu hỏi và vào các chữ trong biểu thức sau :

a, (? ? × ? + a) × a = 123

Xem đáp án

a, Vì 123 = 1 × 123 = 3 × 41 nên a = 1 hoặc a = 3

- Nếu a = 1 ta có

(? ? × ? + a) × a = 123

Hay ?? × ? = 123 : 1 – 1 = 122

122 bằng 61 × 2.

Vậy ta có (61 × 2 + 1) × 1 = 123         (1)

- Nếu a = 3. Ta có (?? × ? + 3) × 3 = 123

Hay ?? × ? = 123 : 3 – 3 = 38

38 = 1 × 38 hay = 2 × 19

Vậy ta có : (38 + 1 + 3) × 3 = 123 (2)

Hoặc : (19 × 2 + 3) = 123       (3).

Vậy, Bài toán có 3 đáp số (1), (2), (3).


Câu 3:

b, (? ? × ? – b) × b = 201

Xem đáp án

b, Vì 201 =1 × 201 = 3 × 67, nên b =1 hay 3

- Nếu b = 1 ta có : (?? × ? – 1) × 1 = 201

Nên không tìm được các giá trị thích hợp cho ?? × ?

- Nếu b = 3. Ta có (?? × ? – 3) × 3 = 201

Hay ?? × ? = 201 : 3 + 3 = 70

70 = 1 × 70 = 2 × 35 = 5 × 14 = 7 × 10

Nên có các kết quả : (70 ×1 – 3) × 3 = 2001

(35 × 2 – 3) × 3 = 2001

(14 × 5 – 3) × 3 = 2001

(70 × 7 – 3) × 3 =2001.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận