Bài tập ôn hè Toán 4 lên lớp 5 Dạng 2: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 có đáp án

  • 255 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các số 342; 171; 399; 611; 12 323; 2316:

Số nào chia hết cho 2?

Xem đáp án

Số chia hết cho 2 là những số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8.

Vậy số chia hết cho 2 là: 342; 2316.


Câu 2:

Trong các số 342; 171; 399; 611; 12 323; 2316:

Số nào không chia hết cho 2?

Xem đáp án

Số không chia hết cho 2 là những số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9.

Vậy số không chia hết cho 2 là: 171; 399; 611; 12 323.


Câu 3:

Trong các số 47; 730; 255; 462; 1234; 12 075; 891; 320:

Số nào chia hết cho 5?

Xem đáp án

Số chia hết cho 5 là những số có chữ số tận cùng là 0; 5.

Vậy số chia hết cho 5 là: 730; 255; 12 075; 320.


Câu 5:

Trong các số 43; 72;198; 279; 190; 9099; 2500; 3272:

Số nào chia hết cho 9?

Xem đáp án

Ta có các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Ta thấy:

Số 43 có 4 + 3 = 7 không chia hết cho 9 suy ra 43 không chia hết cho 9.

Số 72 có 7 + 2 = 9 chia hết cho 9 suy ra 72 chia hết cho 9.

Số 198 có 1 + 9 + 8 = 18 chia hết cho 9 suy ra 198 chia hết cho 9.

Số 279 có 2 + 7 + 9 = 18 chia hết cho 9 suy ra 279 chia hết cho 9.

Số 9099 có 9 + 0 + 9 + 9 = 27 chia hết cho 9 nên 9099 chia hết cho 9.

Sô 2500 có 2 + 5 + 0 + 0 = 7 không chia hết cho 9 nên 2500 không chia hết cho 9.

Số 3272 có 3 + 2 + 7 + 2 = 14 không chia hết cho 9 nên 3272 không chia hết cho 9.

Vậy số chia hết cho 9 là: 72; 198; 279; 9099.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận