Bài tập cuối tuần Toán 4 học kì 1 - Tuần 11 có đáp án

  • 240 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tích của 4082 và 50 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Tích của 4 082 và 50 là: 204 100.


Câu 2:

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 37 dm2 = …. cm2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Ta có: 1 dm2 = 100 cm2

Nên 37 dm2 = 3700 cm2


Câu 3:

Một phép chia có số chia là 600, thương là 3 254 thì số bị chia là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Số bị chia là:

3 254 × 600 = 1 952 400

Đáp số: 1 952 400.


Câu 4:

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 58 000 cm2 = …. dm2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Ta có: 1 dm2 = 100 cm2

Nên 58 000 cm2 = 580 dm2


Câu 5:

Một hình vuông có diện tích 81 cm2. Chu vi hình vuông đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Hình vuông có diện tích 81 cm2 thì có độ dài một cạnh bằng 9 cm vì 9 × 9 = 81.

Chu vi hình vuông là:

9 × 4 = 36 (cm)

Đáp số: 36 cm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận