Bài tập cuối tuần Toán 4 học kì 1 - Tuần 14 có đáp án

  • 356 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chia 37 298 cho 7 được kết quả là 5 328 và dư 2. Khi đó 2 được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Khi đó 2 được gọi là số dư.


Câu 2:

(a + b) : c = ?  Biểu thức đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Biểu thức đúng là: (a + b) : c = a : c + b : c.


Câu 3:

Số dư của phép chia 34 267 : 6 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Thực hiện phép chia 34 267 cho 6, ta được:

34 267 : 6 = 5 711 dư 1.


Câu 4:

“Đổi 7 km 23 m = ..... m”. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Ta có: 7 km = 7 000 m

7 km 23 m = 7 000 m + 23 m = 7 023 m.


Câu 5:

Giá trị của biểu thức 2 155 : 5 – 155 : 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Ta có: 2 155 : 5 – 155 : 5

= (2 155 – 155) : 5

= 2 000 : 5

= 400.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận