Bài tập cuối tuần Toán 4 học kì 1 - Tuần 15 có đáp án

  • 357 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Phép tính có kết quả lớn hơn 10 km là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Đổi 16 km = 16 000 m

16 km – 5 320 m = 16 000 m – 5 320 m = 10 680 m = 10 km 680 m > 10 km.

Phép tính có kết quả lớn hơn 10 km là: 16 km – 5 320 m.


Câu 3:

Kết quả của phép tính 7740 : 36 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Kết quả của phép tính 7740 : 36 là: 215.


Câu 4:

Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 4 815 cm2, chiều rộng 45 cm. Chiều dài của tấm bìa là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Chiều dài của tấm bìa là:

4815 : 45 = 107 (cm)

Đáp số: 107 cm


Câu 5:

Số dư trong phép chia 365 000 : 700 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Ta có: 365 000 : 700 = 521 dư 300.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận