Bài tập cuối tuần Toán 4 học kì 1 - Tuần 16 có đáp án

  • 351 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép chia 75 050 : 25 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Kết quả của phép chia 75 050 cho 25 là 3 002.


Câu 2:

Phép chia 24 650 : 120 có kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

24 650 : 120 = 205 dư 50.


Câu 3:

Số dư trong phép chia 641 000 : 400 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

641 000 : 400 = 1 602 dư 200.


Câu 4:

Cho hình vuông có cạnh 5 cm và hình chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 3 cm. Tổng diện tích của hai hình đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Diện tích hình vuông là:

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Tổng diện tích hai hình là:

25 + 18 = 43 (cm2)

Đáp số: 43 cm2.


Câu 5:

Một cửa hàng nhận 240 bao gạo, mỗi bao đựng 50 kg. Cửa hàng bán hết số gạo đó, trung bình mỗi ngày bán được 375 kg. Cửa hàng bán hết gạo đó trong số ngày là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Tổng số gạo cửa hàng có là:

240 × 50 = 12 000 (kg)

Cửa hàng bán hết số gạo đó trong số ngày là:

12 000 : 375 = 32 (ngày)

Đáp số: 32 ngày.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận