Bài tập cuối tuần Toán 4 học kì 1 - Tuần 17 có đáp án

  • 306 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 14 m2 = ..... cm2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Ta có: 1m2 = 10 000 cm2

Nên 14m2 = 140 000 cm2


Câu 2:

Trong các phép đổi sau, phép đổi sai là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Phép quy đổi sai là: 9 m² 25 cm² = 9 025 cm²

Sửa lại:

Ta có: 9 m2 = 90 000 cm2

Do đó: 9 m² 25 cm² = 90 000 cm2 + 25 cm2 = 90 025 cm².


Câu 3:

Tích của phép nhân 468 × 305 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Tích của phép nhân 468 × 305 là 142 740.


Câu 4:

Phép chia 27 000 : 90 có kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Ta có: 27 000 : 90 = 300.


Câu 5:

Trong các số 4 750;  765;  3 144;  8 195. Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 tức là số có chữ số tận cùng là số 0 là 4 750.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận