Bài tập cuối tuần Toán 4 - Tuần 10 có đáp án

  • 416 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Với a = 76 524 và b = 5 thì giá trị của a × b là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Thay a = 76 524 và b = 5 vào, ta có:

76 524 × 5 = 382 620.


Câu 2:

Tích của hai số là 3 648. Nếu gấp một thừa số lên 3 lần thì tích mới là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Nếu gấp một thừa số lên 3 lần thì tích cũng gấp lên 3 lần.

Tích mới là: 3 648 × 3 = 10 994.


Câu 3:

Số bé nhất có sáu chữ số mà hàng trăm là 8 và hàng đơn vị là 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Số có sáu chữ số bé nhất trong đó hàng trăm là 8, hàng đơn vị là 3 thì:

+ Chữ số hàng cao nhất là chữ số bé nhất khác 0 nên chữ số hàng trăm nghìn là 1.

+ Chữ số hàng chục nghìn là chữ số bé nhất nên chữ số hàng chục nghìn là 0.

+ Chữ số hàng nghìn là chữ số bé nhất nên chữ số hàng nghìn là 0.

+ Chữ số hàng trăm 8.

+ Chữ số hàng chục là chữ số bé nhất là 0.

+ Chữ số hàng đơn vị là 3.

Vậy số bé nhất có sáu chữ số mà hàng trăm là 8 và hàng đơn vị là 3 là: 100 803.


Câu 4:

Một mảnh bìa hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của một hình vuông có cạnh 6 cm. Chiều dài hơn chiều rộng 6 cm. Diện tích mảnh bìa đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Chu vi hình vuông là

6 × 4 = 24 (cm)

Chu vi mảnh bìa hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông là 24 cm.

Nửa chu vi mảnh bìa hình chữ nhật là :

24 : 2 = 12(cm)

Chiều dài mảnh bìa hình chữ nhật là:

(12 + 6) : 2 = 9 (cm)

Chiều rộng mảnh bìa hình chữ nhật là:

9 – 6 = 3 (cm)

Diện tích mảnh bìa hình chữ nhật là

9 × 3 = 27 (cm2)

Đáp số: 27 cm2.


Câu 5:

Xe thứ nhất chở 45 tạ hàng, xe thứ hai chở 53 tạ hàng, xe thứ ba chở được nhiều hơn trung bình cộng số hàng của hai xe đầu 5 tạ. Xe thứ ba chở số hàng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Trung bình cộng của hai xe đầu là:

(45 + 53) : 2 = 49 (tạ hàng)

Xe thứ ba chở số hàng là:

49 + 5 = 54 (tạ hàng)

Đáp số: 54 tạ hàng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận