Bài tập cuối tuần Toán 4 - Tuần 2 có đáp án

  • 372 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số gồm 5 triệu, 50 nghìn và 50 đơn vị được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Số gồm 5 triệu, 50 nghìn và 50 đơn vị được viết là 5 050 050.


Câu 2:

Số 8 trong số 983 452 610 có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Số 8 trong số 983 452 610 có giá trị là 80 000 000.


Câu 3:

Số 390 724 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Số 390 724 được đọc là: Ba trăm chín mươi nghìn bảy trăm hai mươi tư.


Câu 4:

Trong số 403 256. Lớp nghìn gồm các số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Lớp nghìn của số 403 256 gồm các số: 4; 0; 3.


Câu 5:

Số bé nhất trong các số 79 685; 79 658; 76 985; 75 698 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Ta có: 75 698 < 76 985 < 79 658 < 79 685

Số bé nhất trong các số 79 685; 79 658; 76 985; 75 698 là: 75 698.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận