Bài tập cuối tuần Toán 4 - Tuần 3 có đáp án

  • 392 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Các chữ số thuộc lớp triệu trong số 40 567 382 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Các chữ số thuộc lớp triệu trong số 40 567 382 là: 4; 0.


Câu 2:

Giá trị của chữ số 5 trong số 15 476 878 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Giá trị của chữ số 5 trong số 15 476 878 là: 5 000 000.


Câu 3:

Số “Bốn trăm triệu” có số chữ số 0 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Số “Bốn trăm triệu” đọc là 400 000 000 có số chữ số 0 là: 8.


Câu 4:

Số 321 000 215 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Số 321 000 215 đọc là: Ba trăm hai mươi mốt triệu hai trăm mười lăm.


Câu 5:

Số gồm “Ba mươi mốt triệu, bảy trăm nghìn, hai chục” có số chữ số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Số gồm “Ba mươi mốt triệu, bảy trăm nghìn, hai chục” là 31 700 020 có số chữ số là: 8.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận