Bài tập cuối tuần Toán 4 - Tuần 6 có đáp án

  • 278 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Giá trị của chữ số 8 trong số 208 050 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Giá trị của chữ số 8 trong số 208 050 là: 8 000.


Câu 2:

Trong các số đo dưới đây, số đo lớn nhất là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Đổi 1 kg 50 g = 1050 g  

12 hg 50 g = 1 250 g

1 kg 350 g = 1 350 g

Ta có 1 050 g < 1 250 g < 1 350 g.

Hay 1 kg 50 g < 12 hg 50 g < 1 kg 350 g.

Vậy số đo lớn nhất là 1 kg 350 g.


Câu 3:

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 8 tạ 9 kg = …. kg là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

8 tạ 9 kg = 800 kg + 9 kg = 809 kg


Câu 4:

Tổng của bốn số là 150. Trung bình cộng của ba số đầu là 40. Số thứ tư là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Tổng của ba số đầu là:

40 × 3 = 120

Số thứ tư là:

150 – 120 = 30

Đáp số: 30.


Câu 5:

Số trung bình cộng của số lớn nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có ba chữ số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Số lớn nhất có bốn chữ số là 9 999.

Số lớn nhất có ba chữ số là 999.

Số trung bình cộng của số lớn nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có ba chữ số là

(9 999 + 999) : 2 = 5 499.

Đáp số: 5499.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận