Bài tập cuối tuần Toán 4 - Tuần 7 có đáp án

  • 295 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Giá trị của biểu thức 466 + a × b với a = 7, b = 8 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Thay a = 7, b = 8 vào biểu thức ta có:

466 + 7 × 8 = 466 + 56 = 522.


Câu 2:

Biểu thức a + b × 12 – c với a = 27, b = 6, c = 3 có giá trị là

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Thay a = 27, b = 6, c = 3 vào biểu thức ta có:

27 + 6 × 12 – 3 = 27 + 72 – 3 = 96.


Câu 3:

Biết x – 302 = 467. Giá trị của x là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

x – 302 = 467

x = 467 + 302

x = 769.


Câu 4:

Giá trị của biểu thức a + b – c với a = 8 965, b = 587, c = 7 968 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Thay a = 8 965, b = 587, c = 7 968 vào biểu thức, ta có:

8 965 + 587 – 7 968 = 9 552 – 7 968 = 1 584.


Câu 5:

Sợi dây thứ nhất dài 320 306 m. Sơi dây thứ hai ngắn hơn sợi dây thứ nhất 11 100 m. Vậy sợi dây thứ hai dài là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Sợi dây thứ hai dài là:

320 306 – 11 100 = 309 206 (m)

Đáp số: 309 206 m.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận