Bài tập cuối tuần Toán 4 - Tuần 8 có đáp án

  • 281 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số 7 trong số 370 068 có giá trị là

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Số 7 trong số 370 068 có giá trị là 70 000.


Câu 2:

7 phút 25 giây = ….giây”. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

7 phút 25 giây = 445 giây.


Câu 3:

Số trung bình cộng của 45 và 37 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Số trung bình cộng của 45 là 37 là:

(45 + 37) : 2 = 41

Đáp số: 41.


Câu 4:

Biết tổng của hai số là 458, hiệu hai số là 58. Hai số đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Số lớn là: (458 + 58) : 2 = 258

Số bé là: (458 – 58) : 2 = 200

Đáp số: 258 và 200.


Câu 5:

Trung bình cộng của hai số là 180. Số bé kém số lớn 80 đơn vị. Vậy số lớn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Tổng của hai số là:

180 × 2 = 360

Số lớn là:

(360 + 80) : 2 = 220

Đáp số: 220.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận