Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 1)

  • 2177 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Phân số nào bằng phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 3:

Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Xem đáp án

Đáp án là D


Câu 4:

Quy đồng mẫu 2 phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án ta được

Xem đáp án

Đáp án là D


Câu 5:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án Tìm x?

 

Xem đáp án

Đáp án là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận