Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 4 có đáp án (Đề 1)

  • 2099 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho các số 514 835, 514 853, 514 385, 534 185. Dãy nào được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Có bao nhiêu số có 4 chữ số

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Chọn đáp án sai

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận