Bài tập ôn hè Toán 4 lên lớp 5 Dạng 10: Ôn tập về hình học có đáp án

  • 230 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính diện tích của hình bình hành, biết:

a) Độ dài đáy là 6 dm, chiều cao là 50 cm;

b) Độ dài đáy là 12 cm, chiều cao là 7 cm;

c) Độ dài đáy là 9 dm, chiều cao là 1 m;

d) Độ dài đáy là 12 dm, chiều cao là 2 m.

Xem đáp án

a) Đổi: 50 cm = 5 dm.

Diện tích của hình bình hành là:

6 × 5 = 30 (dm2)

Đáp số: 30 dm2.

b) Diện tích của hình bình hành là:

12 × 7 = 84 (cm2)

Đáp số: 84 dm2.

c) Đổi: 1 m = 10 dm

Diện tích của hình bình hành là:

9 × 10 = 90 (dm2)

Đáp số: 90 dm2.

d) Đổi: 2 m = 20 dm

Diện tích hình bình hành là:

12 × 20 = 240 (dm2)

Đáp số: 240 dm2.


Câu 2:

Tính diện tích hình thoi, biết:

a) Độ dài đường chéo lớn là 18 cm, độ dài đường chéo bé là 5 cm;

b) Độ dài đường chéo bé là 7 dm, độ dài đường chéo lớn gấp đôi độ dài đường chéo bé.

c) Độ dài đường chéo bé là 50 dm, độ dài đường chéo lớn là 6 m.

Xem đáp án

a) Diện tích hình thoi là:

12×18×5=45 (cm2)

Đáp số: 45 cm2

b) Độ dài đường chéo lớn là:

7 × 2 = 14 (dm)

Diện tích hình thoi là:

12×7×14=49 (dm2)

Đáp số: 49 dm2

c) Đổi: 50 dm = 5 m

Diện tích của hình thoi là:

5 × 6 = 30 (m2)

Đáp số: 30 m2.


Câu 4:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 96 m. Biết rằng chiều rộng bằng 14  chiều dài. Tính diện tích của mảnh vườn đó.

Xem đáp án

Chiều rộng của mảnh vườn là:

14×96=24 (m)

Diện tích của thửa ruộng đó là;

24 × 96 = 2 304 (m2)

Đáp số: 2 304 m2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận