Bài tập ôn hè Toán 4 lên lớp 5 Dạng 8. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ có đáp án

  • 285 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tổng của hai số là 168. Tỉ số của hai số là 25 . Tìm hai số đó.

Xem đáp án
Tổng của hai số là 168. Tỉ số của hai số là 2/5 . Tìm hai số đó. (ảnh 1)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Giá trị của một phần là:

168 : 7 = 24

Số bé là:

2 × 24 = 48.

Số lớn là:

5 × 24 = 120.

Đáp số: Số bé : 48;

             Số lớn: 120.

Câu 2:

Trên bãi cỏ có 100 con trâu và con bò. Số bò bằng 14  số trâu. Hỏi trên bãi cỏ có bao nhiêu con bò, bao nhiêu con trâu?

Xem đáp án
Trên bãi cỏ có 100 con trâu và con bò. Số bò bằng 1/4  số trâu. Hỏi trên bãi cỏ có bao nhiêu con bò, bao nhiêu con trâu?  (ảnh 1)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần).

Giá trị của một phần là:

100 : 5 = 20 (con)

Số con bò là

20 × 1 = 20 (con)

Số con trâu là:

20 × 4 = 80 (con)

Đáp số: Số con bò: 20 con;

              Số con trâu: 80 con.


Câu 3:

Lớp 4A và lớp 4B có tổng 55 học sinh. Biết số học sinh lớp 4A bằng 56 số học sinh lớp 4B. Tính số học sinh của mỗi lớp.

Xem đáp án
Lớp 4A và lớp 4B có tổng 55 học sinh. Biết số học sinh lớp 4A bằng 5/6  số học sinh lớp 4B. Tính số học sinh của mỗi lớp. (ảnh 1)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

5 + 6 = 11 (phần)

Giá trị của một phần là:

55 : 11 = 5 (học sinh).

Số học sinh lớp 4A là:

5 × 5 = 25 (học sinh)

Số học sinh lớp 4B là:

5 × 6 = 30 (học sinh)

Đáp số: Lớp 4A: 25 học sinh;

             Lớp 4B: 30 học sinh.


Câu 4:

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 144 cm, chiều rộng bằng 45  chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Xem đáp án

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

144 : 2 = 72 (cm)

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 144 cm, chiều rộng bằng 4/5  chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. (ảnh 1)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Giá trị của một phần là:

72 : 9 = 8 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

8 × 5 = 40 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

8 × 4 = 32 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

40 × 32 = 1 280 (cm2).

Đáp số: 1 280 cm2.


Câu 5:

Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi. Biết rằng cách đây 4 năm, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem đáp án

4 năm trước tổng số tuổi của bố và con là:

48 – 4 × 2 = 40 (tuổi)

Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi. Biết rằng cách đây 4 năm, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay. (ảnh 1)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Giá trị của một phần là:

40 : 5 = 8 (tuổi)

Tuổi của bố 4 năm trước là:

8 × 4 = 32 (tuổi).

Số tuổi của bố hiện tại là:

32 + 4 = 36 (tuổi)

Số tuổi của con hiện tại là:

8 + 4 = 12 (tuổi).

Đáp số: Tuổi bố: 36 tuổi, tuổi con: 12 tuổi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận