Bài tập ôn hè Toán 4 lên lớp 5 Dạng 9: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ có đáp án

  • 254 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hiệu của hai số bằng 72. Tỉ số của hai số đó là 85 . Tìm hai số đó.

Xem đáp án
Hiệu của hai số bằng 72. Tỉ số của hai số đó là 8/5 . Tìm hai số đó.  (ảnh 1)

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

8 – 5 = 3 (phần)

Giá trị của một phần là:

72 : 3 = 24

Số bé là:

5 × 24 = 120

Số lớn là:

8 × 24 = 192

Đáp số: Số bé: 120;

             Số lớn: 192.


Câu 2:

Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24 cm, biết chiều rộng bằng 35  chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Xem đáp án
Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24 cm, biết chiều rộng bằng  3/5 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó. (ảnh 1)

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Giá trị của một phần là:

24 : 2 = 12 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

12 × 3 = 36 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

12 × 5 = 60(cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

36 × 60 = 2160 (m2)

Đáp số: 2 160 m2.


Câu 3:

Bố hơn con 30 tuổi, tuổi con bằng 27 tuổi bố. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án
Bố hơn con 30 tuổi, tuổi con bằng  2/7 tuổi bố. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (ảnh 1)

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 2 = 5 (phần)

Giá trị của một phần là:

30 : 5 = 6 (tuổi)

Tuổi của bố là:

6 × 7 = 42 ( tuổi)

Tuổi của con là:

6 × 2 = 12 ( tuổi)

Đáp số: Bố: 42 tuổi;

             Con: 12 tuổi.


Câu 4:

Lớp 4A có 35 học sinh, lớp 4B có 33 học sinh cùng tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? ( Biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như  nhau).

Xem đáp án

Lớp 4A nhiều hơn lớp 4B số học sinh là:

35 – 33 = 2 (học sinh)

Mỗi học sinh sẽ trồng được số cây là:

10 : 2 = 5 (cây)

Lớp 4A trồng được số cây là:

35 × 5 = 175 ( cây)

Lớp 4B trồng được số cây là:

33 × 5 = 165 ( cây)

Đáp số: Lớp 4A trồng được 175 cây;

             Lớp 4B trồng được 165 cây.


Câu 5:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem đáp án

Ta có sơ đồ số phần bằng nhau:

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay. (ảnh 1)

Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 1 = 4 ( phần)

Giá trị của mỗi phần là:

28 : 4 = 7 ( tuổi)

Tuổi mẹ sau 3 năm nữa là:

7 × 5 = 35 (tuổi)

Tuổi con sau 3 năm nữa là: 7 (tuổi)

Vậy tuổi của mẹ hiện nay là:

35 – 3 = 32 (tuổi)

Tuổi của con hiện nay là:

7 – 3 = 4 (tuổi)

Đáp số: Hiện nay mẹ 32 tuổi; con 4 tuổi.      


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận