Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 2066 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /ju/


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /u:/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

nguyễn tuấn long

Bình luận


Bình luận