I. PHONETICS & SPEAKING

  • 3646 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /u:/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ɜː/ các đáp án còn lại phát âm là /e/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai/


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ɒ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Đàm Thị Hải Yến

Rất hay và rất tuyệt luôn

Bình luận


Bình luận