I. PHONETICS & SPEAKING

  • 3723 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ɒ/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ʌ/ các đáp án còn lại phát âm là /ju/


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thiên Nga Đen

Bình luận


Bình luận