Bài tập Tuần 16: Tiếng sáo diều có đáp án

  • 459 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Kéo co là trò chơi có ý nghĩa như thế nào đối với nhân dân ta?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Cách chơi kéo co là của làng nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Ý nghĩa bài văn là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận