Cách làm bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống

  • 1397 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về khái niệm thế nào là nghị luận về một hiện tượng đời sống?

Xem đáp án

- Nghị luận về một hiện tượng đời sống là bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người( như ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, lối sống thờ ơ vô cảm, đồng cảm và sẽ chia,… ). Đó có thể là hiện tượng xấu hoặc tốt, đáng khen hoặc đáng chê.

- Đáp án B


Câu 2:

Hiện tượng đời sống được đưa ra nghị luận:

Xem đáp án

Nghị luận về một hiện tượng đời sống sẽ bao gồm các hiện tượng có ý nghĩa tiêu cực, tích cực hoặc vừa tích cực, vừa tiêu cực.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phần thân bài của một bài văn về hiện tượng đời sống cần có mấy luận điểm?

Xem đáp án

Phần thân bài của một bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống cần có 4 luận điểm chính:

+ Luận điểm 1: Giải thích sơ lược hiện tượng đời sống.

+ Luận điểm 2: Nêu rõ thực trạng các biểu hiện và ảnh hưởng của hiện tượng đời sống.

+ Luận điểm 3: Lí giải nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng đời sống.

+ Luận điểm 4: Đề xuất giải pháp để giải quyết hiện tượng đời sống.

Đáp án C


Câu 4:

Đề nào dưới đây không phải là đề nghị luận về một hiện tượng đời sống?

Xem đáp án

- Khái niệm nghị luận về một hiện tượng đời sống: Bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người( như ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, lối sống thờ ơ vô cảm, đồng cảm và sẻ chia,… ). Đó có thể là hiện tượng xấu hoặc tốt, đáng khen hoặc đáng chê.

- Đề bài trình bày suy nghĩ về câu nói của Đ.Đi-đơ-rơ thuộc đề bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Điểm khác nhau cơ bản nhất của bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống với nghị luận về một tư tưởng đạo lí là gì?

Xem đáp án

-  Điểm khác nhau cơ bản nhất của một bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống với nghị luận về một tư tưởng đạo lý là về nội dung.

 + “Nghị luận về một tư tưởng đạo lí là một quá trình kết hợp với những thao tác lập luận để làm rõ những vấn đề tư tưởng, đạo lí trong cuộc đời.”

 + “Nghị luận về một hiện tượng đời sống là bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người (như ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, lối sống thờ ơ vô cảm, đồng cảm và sẽ chia,… ). Đó có thể là hiện tượng xấu hoặc tốt, đáng khen hoặc đáng chê.”

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận