Chuyên đề Sinh 11 Bài 14: Ứng động có đáp án

  • 575 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Vận động tự vệ ở lá cây trinh nữ thuộc loại vận động nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Điều nào sau đây đúng khi nói về sự nở hoa của hoa mười giờ?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Nguyên nhân nào sau đây gây ra ứng động sinh trưởng ở thực vật?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Vận động của bắt mồi của cây nắp ấm là loại ứng động nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

So sánh hướng động và ứng động ở thực vật?

Xem đáp án

Giống nhau:

+ Đều là phản ứng của thực vật trả lời các kích thích của môi trường.

+ Đều có thể dẫn đến sinh trưởng, thay đổi hình dạng thực vật.

+ Đều giúp thực vật thích nghi với môi trường để tồn tại và phát triển.

• Khác nhau:

Điểm phân biệt

Hướng động

Ứng động

Hướng kích thích

Tác nhân kích thích từ 1 phía.

Tác nhân kích thích từ có thể từ mọi phía.

Hướng của phản ứng

Hướng của phản ứng được xác định theo hướng tác nhân kích thích.

Hướng của phản ứng không xác định theo hướng tác nhân kích thích mà phụ thuộc vào cấu tạo của bản thân cơ quan.

Cơ chế

Do ảnh hưởng của các hoocmôn (phân bố không đồng đều từ hai phía của cơ quan), do trọng lực → tốc độ sinh trưởng của các tế bào khác nhau.

Do sự thay đổi sức trương nước, sự co rút của chất nguyên sinh → thay đổi thể tích tế bào. Có thể do các hoocmôn làm cho sinh trưởng của các tế bào mặt trên và dưới khác nhau.

Tốc độ

Diễn ra chậm.

Diễn ra nhanh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận