Chuyên đề Sinh 11 Bài 20: Sinh trưởng ở thực vật có đáp án

  • 631 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sự sinh trưởng làm tăng bề ngang của thân do hoạt động của mô phân sinh nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Kết quả của sinh trưởng thứ cấp của thân  

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Sinh trưởng thứ cấp có mặt ở

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Mô phân sinh lóng đảm bảo cho

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Hoa và cành bên xuất phát từ

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận