Chuyên đề Sinh 11 Bài 21: Hoocmôn thực vật có đáp án

  • 567 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hiệu quả sinh lí nào sau đây là của auxin?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Người ta sử dụng auxin tự nhiên (AIA) và auxin nhân tạo (ANA, AIB) nhằm mục đích

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Tương quan giữa GA/AAB điều tiết sinh lí của hạt như thế nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Êtilen được sinh ra ở

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Xitôkinin có tác dụng kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận