Chuyên đề Sinh 11 Chủ đề 3: Thoát hơi nước

  • 145 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khi tế bào khí khổng no nước

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Mặt trên của lá cây sống ở vùng khô hạn thường không có khí khổng là sự thích nghi nhằm

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Khi tế bào khí khổng mất nước,

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Khi xét về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận