Chuyên đề Sinh 11 Đề kiểm tra 45 phút- Kì II có đáp án- Đề 2

  • 446 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở thực vật có 2 kiểu hướng động chính là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Trong các kiểu ứng động sau đây, ứng động nào là ứng động sinh trưởng?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Cảm ứng của động vật là khả năng cơ thể động vật tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Bào tử ở cây rêu mang bộ nhiễm sắc thể (NST)

Xem đáp án

chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận