Chuyên đề Sinh 11 Đề kiểm tra 45 phút- Kì II có đáp án- Đề 1

  • 444 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Hướng động là cách thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng về hướng động ở thực vật?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Hiện tượng nào sau đây là ứng động?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận