Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 có đáp án - Đề 1

  • 724 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

7 tạ 50 kg = …... kg. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 1 tạ = 100 kg nên 7 tạ = 700 kg.

Do đó 7 tạ 50 kg = 700 kg + 50 kg = 750 kg.


Câu 2:

14 giờ = ….. phút. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A


Câu 3:

Năm 1489 thuộc thế kỉ thứ:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1 489 thuộc thế kỉ thứ XV.


Câu 4:

Trung bình cộng của các số 51; 166; 143 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

 Trung bình cộng của các số 51; 166; 143 là:

(51 + 166 + 143) : 3 = 360 : 3 = 120

Đáp số: 120.


Câu 5:

Biết x : 7 = 45 692. Giá trị của x là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

x : 7 = 45 692

x = 45 692 × 7

x = 319 844


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận