Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 3516 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Có 2 nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây, đó là

Xem đáp án

Chọn a. nitơ trong không khí và nitơ trong đất.


Câu 2:

Dạng nitơ nào dưới đây có hại với cây trồng?

Xem đáp án

Chọn c. Nitơ ôxit NO, NO2


Câu 3:

Các đại diện của nhóm vi sinh vật nào dưới đây tham gia vào quá trình chuyển hóa nitrat thành nitơ phân tử?

Xem đáp án

Chọn b. Vi sinh vật kị khí


Câu 4:

Trong đất, vì sao ion amôni ít khi bị nước mưa rửa trôi?

Xem đáp án

Chọn d. Vì chúng tích điện dương nên được các hạt keo đất mang điện tích trái dấu (điện tích âm) giữ lại.


Câu 5:

Hoạt động của vi khuẩn nào dưới đây có thể chuyển hóa nitơ phân tử thành amôn?

Xem đáp án

Chọn b.Vi khuẩn lam (chúng là đại diện của nhóm vi khuẩn cố định nitơ)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận