Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (Đề 1)

  • 1113 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số gồm “2 triệu, 5 nghìn, 7 trăm, 7 đơn vị” được viết là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Số gồm “2 triệu, 5 nghìn, 7 trăm, 7 đơn vị” được viết là: 2 005 707.


Câu 2:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm để: “7 tấn 6 tạ + 2 tạ 8kg = ….. kg” là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đổi 7 tấn = 7000kg, 6 tạ = 600kg, 2 tạ = 200kg.

Suy ra 7 tấn 6 tạ = 7600kg, 2 tạ 8kg = 208kg

Vậy 7 tấn 6 tạ + 2 tạ 8kg = 7600kg + 208kg = 7808kg.

Vậy “7 tấn 6 tạ + 2 tạ 8kg = 7808kg”.


Câu 3:

Giá trị của biểu thức 326 – 57 × y, với y = 3 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Thay y = 3 vào biểu thức 326 – 57 × y ta được:

326 – 57 × 3 = 326 – 171 = 155

Vậy với y = 3, biểu thức 326 – 57 × y có giá trị là 155.


Câu 4:

Bác An năm đầu thu hoạch được 60 tạ thóc. Năm thứ hai bác An thu hoạch bằng \(\frac{1}{2}\) năm đầu, năm thứ ba thu hoạch gấp đôi năm đầu. Vậy trung bình mỗi năm bác An thu hoạch được số tấn thóc là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đổi: 60 tạ = 6 tấn

Số tấn thóc bác An thu hoạch được trong năm thứ hai là:

6 × \(\frac{1}{2}\)= 3 (tấn thóc)

Số tấn thóc bác An thu hoạch được trong năm thứ ba là:

6 × 2 = 12 (tấn thóc)

Số tấn thóc trung bình mỗi năm bác An thu hoạch được là:

(6 + 3 + 12) : 3 = 7 (tấn thóc)

Đáp số: 7 tấn thóc.


Câu 5:

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 26 cm. Chiều rộng kém chiều dài 8 cm. Vậy diện tích của hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Huớng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Chiều dài hình chữ nhật là:

(26 + 8) : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(26 – 8) : 2 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 × 9 = 153 (cm2)

Đáp số: 153 cm2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận