Đề kiểm tra giữa kì 2 Văn 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (Đề 3)

  • 3722 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Xác định các cặp từ trái nghĩa trong câu (1). Nêu tác dụng.

Xem đáp án

Các cặp từ trái nghĩa trong câu (1):

- Chết – sống

- Trong – đục

Tác dụng: nhấn mạnh rằng làm người phải sống ngay thẳng,

chính trực, không được vì sợ chết, sợ cuộc sống khổ sở mà làm trái với đạo đức, chuẩn mực xã hội.

Câu 3:

Liệt kê những phép tu từ được sử dụng trong mỗi câu tục ngữ trên.

Xem đáp án

(1) Tương phản đối lập 

(2) Tương phản đối lập

(3) So sánh, điệp từ

(4) Liệt kê, điệp từ 

Câu 4:

Giải thích nghĩa câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm”

Xem đáp án
Ý nghĩa câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”: đức tính liêm khiết, sống trong sạch, câu tục ngữ nói lên rằng dù đói rách, cùng khổ hay gặp khó khăn vất vả cũng phải biết gìn giữ nhân cách và phẩm chất tốt đẹp, sống ngay thẳng, trong sạch.

Câu 5:

Tìm một câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự với câu tục ngữ vừa được giải thích ở trên.

Xem đáp án

HS nêu câu tục ngữ tương tự với câu tục ngữ vừa được giải thích và giải thích ý nghĩa.

Ví dụ: Chết vinh còn hơn sống nhục

=> Ý nghĩa: chết trong sự trọn vẹn về tinh thần,nhân phẩm,địa vị vẫn còn hơn việc cứ sống dai,sống bám,... cái nhục chết còn tránh đi được những sự mất mát về danh dự.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận