Giải SGK Vật lí 12 KNTT Bài 4. Nhiệt dung riêng có đáp án

  • 126 lượt xem

  • 10 câu hỏi


Câu 8:

- Vẽ đồ thị nhiệt độ t theo thời gian τ và vẽ đường thẳng đi gần nhất các điểm thực nghiệm (tham khảo Hình 4.2).

- Chọn hai điểm M, N trên đồ thị, xác định các giá trị thời gian τM,τN và nhiệt độ tM, tN tương ứng.

- Vẽ đồ thị nhiệt độ t theo thời gian  và vẽ đường thẳng đi gần nhất các điểm thực nghiệm (ảnh 1)

Từ kết quả thí nghiệm thu được, thực hiện yêu cầu sau:

- Tính giá trị trung bình của công suất dòng điện.

- Tính nhiệt dung riêng của nước theo hệ thức: cH2O=QmΔt=P¯(τNτM)m(tNtM) 

- Xác định sai số của phép đo nhiệt dung riêng của nước.

- So sánh kết quả đo với nhiệt dung riêng của nước ở Bảng 4.1 và giải thích tại sao có sự sai khác (nếu có).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận