Đề thi giữa kì 2 Lịch Sử 10 (có đáp án - Đề 1)

  • 4018 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Triều đại phong kiến đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là triều đại nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Quân đội nhà nước Đại Việt thời thế kỷ X đến XV được tuyển theo chế độ

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về bài thơ Nam quốc sơn hà?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Kế sách nào được vua – tôi nhà Trần sử dụng trong cả ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận