Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

  • 1776 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

hành động nào thể hiện sự kính trọng và nhớ ơn người lao động

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Hành động nào thể hiện sự không kính trọng, nhớ ơn người lao động

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Việc làm nào thể hiện lịch sự với mọi người

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Việc làm nào thể hiện không lịch sự với mọi người

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Ra công viên chơi em sẽ làm gì để bảo vệ công trình công cộng

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận