Trắc nghệm Sinh học 11 Bài 26 (có đáp án): Cảm ứng ở động vật

  • 8304 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ở động vật, cảm ứng là:

Xem đáp án

Cảm ứng là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cảm ứng ở động vật là ?

Xem đáp án

Cảm ứng ở động vật là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đặc điểm cảm ứng ở động vật là? 

Xem đáp án

Động vật: Phản ứng nhanh, phản ứng dễ nhận thấy, hình thức phản ứng đa dạng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Tốc độ cảm ứng của động vật so với cảm ứng ở thực vật như thế nào ?

Xem đáp án

Tốc độ cảm ứng ở động vật nhanh hơn tốc độ cảm ứng ở thực vật

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tính cảm ứng ở động vật đơn bào xảy ra nhờ:

Xem đáp án

Động vật đơn bào cảm ứng nhờ sự co rút của chất nguyên sinh

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận