Trắc nghệm Sinh học 11 Bài 30 (có đáp án): Truyền tin qua xinap

  • 6184 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Xináp là

Xem đáp án

Xináp là nơi tiếp xúc của chùm tận cùng của nơron này với sợi nhánh của nơron khác hoặc cơ quan đáp ứng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Xináp là diện tiếp xúc giữa?

Xem đáp án

Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác(tế bào cơ, tế bào tuyến,…)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Xinap cấu tạo gồm các bộ phận nào?

Xem đáp án

Cấu tạo xinap hóa học gồm 3 bộ phận: chùy xinap, khe xinap, màng sau xinap

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cấu trúc cơ bản của một xinap gồm có

Xem đáp án

1 xinap cơ bản gồm có :Màng trước xinap, khe xinap, màng sau xinap (vì xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với các tế bào khác)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trong xináp, chất trung gian hóa học nằm ở đâu?

Xem đáp án

Trong chùy chứa ty thể và các bóng chứa chất trung gian hóa học (axêtincôlin, norađrênalin, đôpamin, serôtônin...).

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thanh Danh
23:17 - 03/04/2023

tại sao không có màng trước ạ.