Trắc nghiệm: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen) có đáp án

  • 1555 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tác giả của văn bản “Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác” là:

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 2:

Câu văn: “Con người đó ra đi là một tổn thất không sao lường hết được đối với giai cấp vô sản đang đấu tranh ở Châu Âu và Châu Mĩ, đối với khoa học lịch sử.” khẳng định vấn đề gì?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 3:

Nội dung văn bản phần đầu (từ đầu đến "bậc vĩ nhân ấy gây ra") thể hiện nội dung gì?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 4:

Bài điếu văn "Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác" thể hiện nội dung gì?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 5:

Mác đã có đóng góp to lớn nào khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại"?

Xem đáp án

=> Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận