Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Hai đường thẳng vuông góc và song song có đáp án

  • 1281 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong hình có mấy cặp cạnh song song với nhau?

Xem đáp án

Trong hình trên có: ED song song với AH

Vậy đáp án đúng là: 1 cặp. Chọn A


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong hình sau có mấy cặp cạnh song song với nhau?

Xem đáp án

Trong hình trên có: AB song song với DC, BC song song với AD

Vậy đáp án đúng là: 2 cặp. Chọn B


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống: Trong hình có ............... cặp cạnh song song với nhau.

Xem đáp án

Trong hình trên có:

AB song song với CD

AE song song với CD

EB song song với CD

AC song song với EH

AC song song với HD

AC song song với ED

Vậy số cần điền lần lượt là: 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận