Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Nhân với số có một chữ số có đáp án

  • 1212 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

×101152               3

Xem đáp án

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái ta được:

×101152               3  603456

Vậy số cần điền vào ô trống là: 6; 0; 3; 4; 5; 6

Lưu ý : Trong phép nhân có nhớ cần thêm số nhớ vào kết quả lần nhân liền sau.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

×125704               6

Xem đáp án

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái ta được:

×125704               6  754224

Vậy các số cần điền vào ô trống lần lượt từ trái qua phải là:

7 ; 5 ; 4 ; 2 ; 2 ; 4

Lưu ý : Trong phép nhân có nhớ cần thêm số nhớ vào kết quả lần nhân liền sau.


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

21456 x 3 = ...............

Xem đáp án

Ta đặt tính và tính

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái ta được:

×21456             3   64368

Vậy số cần điền vào ô trống là: 64368

Lưu ý : Trong phép nhân có nhớ cần thêm số nhớ vào kết quả lần nhân liền sau.


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

×219456               2

Xem đáp án

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái ta được:

×219456               2  438912

Vậy các số cần điền vào ô trống là: 4 ; 3 ; 8 ; 9 ; 1 ; 2

Lưu ý : Trong phép nhân có nhớ cần thêm số nhớ vào kết quả lần nhân liền sau.


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y biết: y : 4 = 37184

Xem đáp án

Ta có:

y : 4 = 37184

y = 37184 x 4

y = 148736

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y = 148736. Chọn A

Lưu ý : y cần tìm ở vị trí là số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận