Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Biểu thức có chứa hai chữ

  • 1323 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Giá trị của biểu thức (a + b) : 5 với a = 2386 và b = 4159 có giá trị là ………………

Xem đáp án

Với a = 2386 và b = 4159 thì (a + b) : 5 = (2386 + 4159) : 5 = 1309

Vậy giá trị của biểu thức (a + b) : 5 với a = 2386 và b = 4159 là 1309.

Chọn D


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Giá trị của biểu thức a + b – 23678 với a = 11568 và b = 26540 có giá trị là ……………

Xem đáp án

Với a = 11568 và b = 26540 thì a + b – 23678 thì 11568 + 26540 – 23678 = 14430

Vậy giá trị của biểu thức a + b – 23678 với a = 11568 và b = 23678 là 14430.

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận