Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Tính chất giao hoán của phép cộng có đáp án

  • 1426 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

39876 + 45912 = 45912 + …………

Xem đáp án

Ta có:

39876 + 45912 = 45912 + 39876

Vậy số cần điền là: 39876

Lưu ý : Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

175 + 294 = 294 + ………….

Xem đáp án

Ta có:

175 + 294 = 294 + 175

Vậy số cần điền là: 175

Lưu ý : Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

69180 + 2074 = …………… + 69180

Xem đáp án

Ta có:

69180 + 2074 = 2074 + 69180

Vậy số cần điền là: 2074

Lưu ý : Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

2416 + 5164 = ………… + 2416

Xem đáp án

Ta có:

2416 + 5164 = 5164 + 2416

Vậy số cần điền là: 5164

Lưu ý : Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Cho biểu thức: 3917 + 5267. Biểu thức nào sau đây có giá trị bằng biểu thức đã cho?

Xem đáp án

Ta có:

3917 + 5267 = 5267 + 3917

Vậy đáp án đúng là: C. 5267 + 3917

Lưu ý : Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận