Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Biểu thức có chứa ba chữ có đáp án

  • 1429 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Một hình tam giác ABC có độ dài các cạnh a, b, c tương ứng với 97cm, 70cm và 182cm.

Chu vi hình tam giác ABC là ………. cm.

Xem đáp án

Tóm tắt:

Hình tam giác ABC có độ dài các cạnh tương ứng

a = 97cm

b = 70cm

c = 182cm

Chu vi: ... cm ?

Bài giải

Chu vi hình tam giác ABC là:

97 + 70 + 182= 349 (cm)

   Đáp số: 349cm


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Một hình tam giác ABC có độ dài các cạnh a, b, c tương ứng với 20cm, 50cm và 80cm.

Chu vi hình tam giác ABC là …….cm.

Xem đáp án

Tóm tắt:

Hình tam giác ABC có độ dài các cạnh tương ứng

a = 20cm

b = 50cm

c = 80cm

Chu vi: ... cm ?

Bài giải

Chu vi hình tam giác ABC là:

20 + 50 + 80 = 150 (cm)

   Đáp số: 150cm


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Một hình tam giác ABC có độ dài các cạnh a, b, c tương ứng với 75cm, 65cm và 55cm.

Chu vi hình tam giác ABC là ………cm.

Xem đáp án

Tóm tắt:

Hình tam giác ABC có độ dài các cạnh tương ứng

a = 75cm

b = 65cm

c = 55cm

Chu vi: ... cm ?

Bài giải

Chu vi hình tam giác ABC là:

75 + 65 + 55 = 195 (cm)

   Đáp số: 195cm


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Giá trị của biểu thức a + b + c với a = 234576, b = 578957 và c = 47958 là ……..

Xem đáp án

Với a = 234576, b = 578957 và c = 47958 thì

a + b + c = 234576 + 578957 + 47958 = 861491

Vậy giá trị của biểu thức a + b + c với a = 234576, b = 578957 và c = 47958 là 861491.

Chọn A.


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Xem đáp án

Với a = 4562, b = 1180 và c = 1230 thì

a – b – c = 4562 – 1180 – 1230 = 2152

Với a = 5050, b = 1970 và c = 2280 thì

a – b – c = 5050 – 1970 – 2280 = 800

Với a = 55182, b = 14365 và c = 20056 thì

a – b – c = 55182 – 14365 – 20056 = 20761

Vậy các số cần điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là: 2152; 800; 20761.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận